Καλώς ήρθατε στην AIMED Αρχική | Επικοινωνία | Καλέστε μας  210-6009573 |        
 
Aimed Co Medical Equipment
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 
   
 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρία AIMED δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της με ταυτόχρονη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ορθότερης διαχείρισης των φυσικών της πόρων, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το συνεχή περιβαλλοντικό έλεγχο των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρία δεσμεύεται στο πλαίσιο μιας γενικότερης φιλοσοφίας περιβαλλοντικής προστασίας για την υλοποίηση δράσεων που έχουν τους εξής κύριους άξονες εφαρμογής:

 • Εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρίας.
 • Ικανοποίηση απαιτήσεων συμμόρφωσης των δραστηριοτήτων της εταιρίας με τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες και κανονιστικές διατάξεις. 
 • Ορθολογικότερη χρήση φυσικών πόρων, ενέργειας, πρώτων και βοηθητικών υλών στις παραγωγικές διαδικασίες, με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας του παρεχόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας.
 • Μείωση, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση όπου αυτό είναι εφικτό, της παραγωγής υγρών, στερεών ή αερίων αποβλήτων. 
 • Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πριν από την υιοθέτηση και εισαγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και ενθάρρυνση όλου του προσωπικού για την ενεργό συμμετοχή τους στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων. 
 • Πληροφόρηση των συνεργατών της εταιρίας (πελάτες, προμηθευτές, κυβερνητικούς φορείς κλπ) για τη δέσμευση της εταιρίας με σκοπό την μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
 • Παροχή πληροφοριών σε εξωτερικούς φορείς σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις με σκοπό την ενημέρωση και συνεργασία για την ευρύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
 • Εισαγωγή περιβαλλοντικών προγραμμάτων με στόχο την επίτευξη αντικειμενικών περιβαλλοντικών στόχων, τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την πρόληψη περιβαλλοντικών ατυχημάτων.
 • Συστηματική μέτρηση, αξιολόγηση και παρακολούθηση κατά την εφαρμογή των αρχών της περιβαλλοντικής πολιτικής.

 • Συνεχή ανασκόπηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και στόχων που έχουν τεθεί από την εταιρία με σκοπό τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αειφόρου ανάπτυξης. 
 
Ηλεκτρονικό κατάστημα

Αγοράστε on-line στις καλύτερες τιμές της αγοράς !
width=130 Καινοτομικά ιατρικά προϊόντα

Μεγάλη γκάμα εξοπλισμού διαφόρων ειδικοτήτων !
Τεχνική υποστήριξη

Άμεση ανταπόκριση σε κάθε τεχνικό πρόβλημά σας !